Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Bezrobotni


Bezrobotny niepełnosprawny to osoba spełniająca wszystkie kryteria osoby bezrobotnej (według ustawy: za bezrobotnego uznaje się osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, bądź, jeśli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) i jednocześnie posiada orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność (może to być orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności czy orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).

Od 1 czerwca 2004r. bezrobotni niepełnosprawni mogą liczyć na specjalnie skierowaną do nich pomoc.
Aktywna pomoc bezrobotnym to jedno z podstawowych założeń ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Instytucje rynku pracy, czyli przede wszystkim powiatowe urzędy pracy, poza rejestracją, wypłacaniem zasiłków czy innych pasywnych środków, swoje działania koncentrują także na wsparciu osób bez zatrudnienia w zdobyciu lub odzyskaniu pracy.
Na tego typu pomoc mogą teą liczyć osoby niepełnosprawne.

 

Prace interwencyjne
Pracodawca, zatrudniający w ramach prac interwencyjnych skierowanych przez urząd pracy niepełnosprawnych bezrobotnych, może liczyć na zwrot części kosztów, które poniesie na ich zatrudnienie, czyli kosztów takich jak wynagrodzenie, składki ubezpieczeniowe, nagrody.
Wysokość dofinansowania jaką otrzyma pracodawca uzależniona jest od wymiaru czasu pracy na jaki zostanie zatrudniona osoba niepełnosprawna, a także od okresu pracy i czasu na jaki pomoc zostanie przyznana.
Pomoc nie może jednak przekroczyć kwoty zasiłku na jednego zatrudnionego bezrobotnego.
W przypadku gdy pracodawca po upływie uzgodnionego w umowie terminu pracy nadal zatrudnia bezrobotnego, może otrzymać dodatkowe jednorazowe wsparcie.


Przygotowanie zawodowe
Bezrobotny niepełnosprawny może odbyć przygotowanie do wykonywania zawodu u pracodawcy, bez nawiązywania stosunku pracy. Może odbyć się to na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy. Okres przygotowania nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy.
W trakcie przygotowania bezrobotny niepełnosprawny uprawniony jest do stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u