Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Dofinansowanie do wynagrodzeń dla niepełnosprawnych
Dofinansowanie mogą otrzymać:


- pracodawcy, którzy prowadzą zakład pracy chronionej,
- pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 %,
- pracodawcy, którzy zatrudniają  w przeliczeniu na pełny etat do 25 pracowników.


Należy pamietać, że dofinansowanie taki przysługuje wyłącznie pracodawcom, którzy nie posiadają zaległości w Funduszu.


Dofinansowanie wypłacane jest pracodawcy co dwa miesiące.


Pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie na:

  • osoby niepełnosprawne z tytułu zatrudnienia (u jednego z wyżej wymienionych pracodawców), ujętych w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Fundusz, wykorzystując numery PESEL i NIP oraz informacje przekazywane drogą elektroniczną do Funduszu,
  • osoby niepełnosprawne, które nie osiągnęły wieku emerytalnego.

 

 

Gdzie złożyć wniosek?

 

     Dokumenty w formie elektronicznej pracodawca powinien złożyć za pomocą programu informatycznego udostępnionego przez PFRON (SOD). W celu złożenia dokumentów pracodawca otrzymuje od PFRON (poprzez internet) certyfikat umożliwiający podpisywanie dokumentów. Dokumenty nieuwierzytelnione podpisem elektronicznym nie są przyjmowane przez Fundusz.


     Wyjątkiem są  pracodawcy zatrudniający nie więcej niż 5 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, którzy informacje i wnioski mogą składać w formie tradycyjnej (pisemnej) do właściwego terenowo Oddziału Funduszu.

 

 

Jakie dokumenty złożyć?

  • Miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych - w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy,
  • wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dwa miesiące - w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącach, których wniosek dotyczy, przez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego.
    Pracodawca pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku. 

 

Przepisy zobowiązują pracodawców ubiegających się o dofinansowanie do składania co miesiąc informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy, oraz co dwa miesiące wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dwa miesiące w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącach, których wniosek dotyczy. Złożenie przez pracodawcę informacji lub wniosku po terminie wynikającym z ustawy powoduje, że informacja lub wniosek nie będą rozpatrywane.
Informacje i wnioski mogą być składane w formie elektronicznej przez Internet.

 

 

Jaką pomoc dostaniesz?

 

Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od:

  • stopnia niepełnosprawności zatrudnionego,
  • szczególnych schorzeń zatrudnionego,
  • typu pracodawcy, który zatrudnia niepełnosprawnego,
  • kwoty wynagrodzenia minimalnego.

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2020 PCPR.info All right Reserved

stat4u