Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Dofinansowanie składek ZUS

Kto uzyska dofinansowanie?


      O dofinansowanie kosztów składek ZUS mogą starać się pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% lub zatrudniający mniej niż 25 pracowników, bez względu na wysokość osiąganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.


     Pracodawca może uzyskać dofinansowanie na osoby niepełnosprawne zatrudnione na umowę o pracę i na osoby niepełnosprawne wykonujące pracę nakładczą, po wcześniejszym przedstawieniu przez te osoby orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

 

 

Gdzie złożyć wniosek?

 

      Wniosek o sfinansowanie składek zatrudnionym osobom niepełnosprawnym pracodawca musi złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Powinien w tym celu wypełnić formularz ZUS DRA.

 

 

 

Jaka jest wysokość dofinansowania?


     Wysokość oraz rodzaj składek, które mogą zostać sfinansowane, uzależniona jest od typu pracodawcy oraz stopnia niepełnosprawności zatrudnionego pracownika.

 

Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych są takie same jak dla innych grup zawodowych i wynoszą:

  • 19,52%. podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne,
  • 13% podstawy wymiaru na ubezpieczenia rentowe,
  • 2,45% podstawy wymiaru na ubezpieczenie chorobowe,
  • składka na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana i jej wysokość zależy od liczby ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu oraz od rodzaju prowadzonej działalności.

 

 

 

 

Pomoc dla pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 %:

 

W takim przypadku finansowanie składek obejmuje osoby niepełnosprawne:

  • zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – część wynagrodzenia odpowiadającą należnej od pracownika składce na ubezpieczenie emerytalne oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej od pracodawcy składce na ubezpieczenie emerytalne,
  • zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności – część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie wypadkowe.

Ubezpieczenia emerytalne

wynosi po 9,76 % i płaci je zarówno zatrudniony jak i pracodawca. Ubezpieczenie to finansowane jest przez PFRON.


Ubezpieczenia wypadkowe
Płaci je pracodawca, jednak jest ono w całości finansowane przez PFRON

 

 

 


Pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 pracowników


W takim przypadku finansowanie składek obejmuje osoby niepełnosprawne:

  • zaliczone do znacznego lub do
  • umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne - finansuje PFRON.


Część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy - finansuje budżet państwa.


Ubezpieczenie emerytalne:

wynosi po 9,76 % i płaci je zarówno zatrudniony jak, i pracodawca. Ubezpieczenie płacone przez osobe niepełnosprawną finansuje PFRON, a płacone przez pracodawcę - budżet państwa.

 

 

 

Jak się rozliczać?


Pracodawca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne wpisuje w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA – składanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kwoty ubezpieczenia osób niepełnosprawnych finansowane przez PFRON lub budżet państwa.
Wykazane środki pozostają w firmie – pracodawca nie odprowadza ich do ZUS-u.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia rocznego w celu ustalenia wartości pomocy publicznej.

 

 Podstawa prawna

Art. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137 poz. 887 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa (Dz. U. Nr 164 poz. 1190 z późn. zm.)


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2019 PCPR.info All right Reserved

stat4u