Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Gwarantowany zasiłek okresowy

Świadczenie obligatoryjne, przysługujące na podstawie art. 31 ust. 4a ustawy osobie, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, pobieranego na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z powodu upływu okresu jego pobierania, a dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 1 - przysługuje gwarantowany zasiłek okresowy, jeżeli w dniu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz w okresie pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego samotnie wychowuje dziecko do dnia ukończenia szkoły podstawowej gimnazjum, nie dłużej jednak niż do 16 roku życia. Zasiłek przysługuje, jeżeli osoba wystąpiła z wnioskiem o jego wypłatę nie później niż w terminie 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, lub 30 dni od dnia otrzymania decyzji urzędu pracy o ustaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych.


Gwarantowany zasiłek okresowy przysługuje przez okres do 36 miesięcy. Do okresu tego nie wlicza się okresu lub kresów jego zawieszenia. Gwarantowany zasiłek okresowy ulega zawieszeniu na okres podjęcia zatrudnienia albo pozarolniczej działalności w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu..
Wysokość gwarantowanego zasiłku okresowego jest równa kwocie równej kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej - przez pierwszych 12 miesięcy i 80 % tej kwoty przez następnych 24 miesięcy (art.31 ust. 4c).


Przywrócenie gwarantowanego zasiłku okresowego następuje na wniosek osoby zainteresowanej w terminie 14 dni od ustania zatrudnienia, jeżeli w dalszym ciągu spełnione są warunki wymienione w art. 31 ust. 4a, z tym, że do dochodu rodziny nie wlicza się wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pracy wykonywanej w okresie zawieszenia. Gwarantowany zasiłek nie może być przywrócony, jeżeli po ustaniu zatrudnienia osobie uprawnionej będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych.
W przypadku zbiegu uprawnienia do gwarantowanego zasiłku okresowego z uprawnieniami do zasiłku stałego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, renty z tytułu niezdolności do pracy lub wcześniejszej emerytury, przysługuje jedno ze świadczeń - wyższe lub wybrane przez zainteresowanego.


W 2000 roku gwarantowany zasiłek okresowy przyznano 55 694 osobom, średnio przez 7,6 m- ca w ciągu roku, po 321 zł m - nie. Wydatki z budżetu państwa na zasiłki okresowe gwarantowane wyniosły w 2000 roku 136 223 zł.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u