Jak oceniasz nowy serwis?

Pytania o przyszłość PCPR-ów

      Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało projekt „Edukacja dla wszystkich”. Obecnie pracuje nad jego wdrożeniem. Projekt wprowadza szereg zmian w systemie edukacji, ale też, mimo że nie był opracowany we współpracy z środowiskiem systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny, zakłada istotne zmiany również w tym systemie. Budzi to wiele pytań. Konwent dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie południowej i zachodniej Wielkopolski na spotkaniu 18 lutego opracował i wystosował pismo w tej sprawie do Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej:

 

Pani Marlena Maląg

Minister Rodziny i Polityki Społecznej

        

Szanowna Pani Minister

    My, niżej podpisani, przedstawiciele konwentu dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie południowej i zachodniej Wielkopolski - w związku z olbrzymim poruszeniem i niepokojem  w powiatowych systemach pomocy społecznej i wsparcia rodziny oraz w środowiskach pieczy zastępczej (które funkcjonują w oparciu i w silnym związku z powiatowymi centrami pomocy rodzinie), wywołanymi informacjami o zamiarze przekształcenia powiatowych centrów pomocy rodzinie i publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w centra dziecka i rodziny - po konsultacjach ze środowiskiem powiatowych centrów pomocy rodzinie, środowiskiem rodzin zastępczych, środowiskiem osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na nurtujące reprezentowane przez nas środowiska pytania wywołane projektem „Edukacja dla wszystkich - ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się”, Warszawa 2020.

    Pytania kierujemy do Pani Minister, gdyż dotychczasowe odpowiedzi na pytania zadawane przez środowiska pomocy społecznej i wsparcia rodziny, pojawiające się w przestrzeni publicznej, są autorstwa wyłącznie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki. I, niestety, zdradzają ograniczoną i wybiórczą znajomość funkcjonującego w Polsce systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny. Przy czym w większości tych odpowiedzi i interpelacji, ich autorzy, reprezentujący Ministerstwo Edukacji i Nauki,  informują, że przygotowania do wdrażania zmian opracowanych w ww. projekcie są realizowane w oparciu „o robocze spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.”

 

Szanowna Pani Minister

               Bardzo prosimy o przerwanie milczenia i zajęcie stanowiska w tak ważnej dla przyszłości polskiego systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny sprawie. W szczególności prosimy
o ustosunkowanie się do pytań:

 1. Czy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej popiera proponowaną w projekcie „Edukacja dla wszystkich” rewolucję w systemie pomocy społecznej i wsparcia rodziny, polegającą
  – wg wyżej wymienionego dokumentu – na połączeniu powiatowych centrów pomocy rodzinie i poradni psychologiczno-pedagogicznych. W praktyce – opieramy to na konsultacjach ze starostami – będzie to oznaczać włączenie powiatowych centrów pomocy rodzinie w poradnie psychologiczno-pedagogiczne, mające funkcjonować pod nazwą Centra Dziecka i Rodziny jako jednostki oparte na subwencji oświatowej - państwowej, której nie mają powiatowe centra pomocy rodzinie?

 

 1. Co stanie się po włączeniu powiatowych centrów pomocy rodzinie w centra dziecka i rodziny, wg Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, z zadaniami, które są obecnie realizowane
  w powiatowych centrach pomocy rodzinie z zakresu:

- pomocy społecznej,

- wsparcia rodziny,

-  sytemu pieczy zastępczej,

- rehabilitacji społecznej i zawodowej,

- realizacji programów PFRON,

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- interwencji kryzysowej,

- działań podczas klęsk żywiołowych i lokalnych,

- kierowania do placówek wsparcia (np. środowiskowe domy samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej) oraz do całodobowych placówek opieki (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze),

- koordynacji działaniami powiatowych systemów pomocy społecznej itd.,

- nadzoru nad jednostkami pomocy społecznej.

 

 1.  Co stanie się z dwudziestoletnim dorobkiem powiatowych centrów pomocy rodzinie, przejawiającym się np. w utworzonych i skutecznie działających – koordynowanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie - powiatowych systemach pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym realizacji wielu zadań – np. związanych z pieczą zastępczą, pomocą osobom niepełnosprawnym, nadzorem nad domami pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, ośrodkami wsparcia, rehabilitacją osób niepełnosprawnych, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, realizacją nowatorskich projektów na rzecz społeczności lokalnej – w tym prowadzenia kampanii społecznych, poradnictwa specjalistycznego i integracji środowiska pomocy społecznej oraz innych działań związanych
  z realizacją zadań na rzecz mieszkańców powiatu?

 

 1. Czy utworzenie centrów dziecka i rodziny z połączenia powiatowych centrów pomocy rodzinie i poradni psychologiczno-pedagogicznych zakłada ujednolicenie zasad zatrudniania
  i wynagradzania pracowników specjalistycznego poradnictwa i pomocy na stanowiskach: psychologa, pedagoga, terapeuty, doradcy zawodowego, które dziś w poradniach psychologiczno-pedagogicznych reguluje Karta Nauczyciela, zaś w powiatowych centrach pomocy rodzinie – ustawa o pracownikach samorządowych? Co z regulacją zatrudnienia dla pozostałych specjalistów pracujących obecnie w powiatowych centrach pomocy rodzinie, np. pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej itd.?

 

 1. Czy umocowanie centrów dziecka i rodziny w nowym systemie prawnym i zapowiedź nowych ustaw tj.:

- ustawy o centrum dziecka i rodziny,

- ustawy o wsparciu dziecka i ucznia,

- ustawy o wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci i wsparciu rodzin,

pociągną za sobą radykalne zmiany w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie?

 

 1. Dlaczego prace dotyczące projektu w obszarze edukacji, a także pomocy dziecku i rodzinie nie są prowadzone równolegle przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Rodziny
  i Polityki Społecznej, lecz tylko przez Ministerstwo Edukacji i Nauki? Np. w całym kraju prowadzone są już szkolenia przez Ośrodek Rozwoju Edukacji MEiN (ORE) dla kadr kierowniczych oświaty w zakresie realizacji programu „Edukacja dla wszystkich”. 

 

 1. Dlaczego przedstawicielom pomocy społecznej i wsparcia rodziny nie zapewniono (wbrew ogólnikowym stwierdzeniom w informacjach z Ministerstwa Edukacji i Nauki) równego dostępu do konsultacji społecznych, tak jak przedstawicielom oświaty?

 

 1. Jak Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej włącza się w trwające prace nad wdrożeniem programu „Edukacja dla wszystkich”? I czy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przewiduje informowanie powiatowych centrów  pomocy rodzinie o kierunkach i zakresie proponowanych i opracowywanych zmian w związku z projektem „Edukacja dla wszystkich” oraz czy planuje – na wzór działań ORE w systemie oświaty - prowadzenie szkoleń dotyczących wdrażania programu i wypracowywania ewentualnych zmian?

 

    Deklarujemy gotowość, jako specjaliści pomocy społecznej i wsparcia rodziny z wieloletnim praktycznym doświadczeniem, aktywnego udziału we wszystkich działaniach dotyczących projektu mówiącego o centrach dziecka i rodziny. Jednocześnie stoimy na stanowisku, że obecnie funkcjonujący system pomocy społecznej i wsparcia rodziny, tworzony i usprawniany przez dwadzieścia lat, wymaga dalszego wzmacniania i wspierania w rozwoju np. usług specjalistycznych w różnych obszarach. Rozbijanie tego systemu przez zlikwidowanie ważnego ogniwa, jakim są powiatowe centra pomocy rodzinie, i tworzenie nowego systemu będzie zdecydowanym zahamowaniem i zagrożeniem dla prawidłowego realizowania na poziomie lokalnym funkcji państwa wspierającego i opiekuńczego.

/-/ Uczestnicy spotkania Konwentu dyrektorów Powiatowych    Centrów Pomocy Rodzinie południowej i zachodniej Wielkopolski

Krotoszyn, 18 lutego 2021 r.

Do wiadomości:

 1. Związek Powiatów Polskich
 2. Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego
 3. Ogólnopolski Konwent Dyrektorów ROPS
 4. Rada Polityki Społecznej przy Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 5. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Centrów Pomocy Rodzinie „CENTRUM”

Źródło: Konwent PCPR Wielkopolski Południowej i Zachodniej

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u