Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Komputer dla Homera

- program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących (Załącznik do uchwały nr 2/2008 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 11.03.2008 r.)


Celem programu jest pomoc finansowa dla osób niewidomych i niedowidzących w zakupie nowoczesnego, podstawowego oraz specjalistycznego sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem umożliwiającego:
1. zatrudnienie i samodzielną pracę w różnych dziedzinach,
2. naukę oraz zdobycie wiedzy,
3. zdobycie umiejętności pozwalających na usamodzielnienie się.
Ponadto celem programu jest realizacja prawa osób niewidomych i niedowidzących do pracy, nauki oraz swobodnego komunikowania się.
Jednym z ważniejszych celów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku (niewidomych i niedowidzących), mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, jest umożliwienie tym osobom wyrównania szans w życiu zawodowym i społecznym. Zakres różnorakich ograniczeń wynikających z tego rodzaju niepełnosprawności jest bardzo duży i zdeterminowany nie tylko poprzez stan ich wzroku, ale również w znacznej mierze przez zdobyte w życiu codziennym doświadczenia i umiejętności. Utrata wzroku lub jego poważne ograniczenie wpływa przede wszystkim na możliwości poznawcze (tj. utrudnienie wzrokowej obserwacji, czytania, pisania technikami powszechnie stosowanymi, korzystania z rysunków, filmów, itp.). Utrata tego zmysłu wpływa również ograniczająco na możliwości wykonawcze. To dlatego tak ważne znaczenie ma dla osób niewidomych i słabo widzących pokonanie bariery dostępu do informacji. W wydajny sposób umożliwić ją może pomoc finansowa w zakupie podstawowego i specjalistycznego sprzętu elektronicznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz w zdobyciu umiejętności właściwego jego wykorzystania.


Definicje pojęć:
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1. programie – rozumie się przez to program „Komputer dla Homera 2003 – program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących”;
2. PFRON – rozumie się przez to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
3. Oddziale – rozumie się przez to Oddział PFRON;
4. Pełnomocnikach – rozumie się przez to Pełnomocników Zarządu PFRON powołanych przez Prezesa Zarządu PFRON dla potrzeb programu;
5. osobach w wieku aktywności zawodowej – rozumie się przez to pełnoletnie kobiety w wieku do 60 lat i pełnoletnich mężczyzn w wieku do 65 lat;
6. wnioskodawcy – rozumie się przez to wnioskującego o przyznanie pomocy udzielanej w ramach programu, a w przypadku:
o a) osób nieletnich (dzieci i młodzież do lat 18) – wnioskodawcą jest jedno z rodziców lub opiekun prawny;
o b) osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych w wieku od 18 do 26 lat – wnioskodawcą jest jedno z rodziców lub opiekun prawny;
7. wniosku – rozumie się przez to wniosek o przyznanie pomocy w ramach programu;
8. najniższym wynagrodzeniu za pracę – rozumie się przez to wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92), zwanej dalej „ustawą”;
9. wymagalnych zobowiązaniach – rozumie się przez to zobowiązania, których termin zapłaty upłynął;
10. ewaluacji programu – rozumie się przez to ocenę jakości realizacji programu (jego faktycznych efektów) w stosunku do wcześniejszych założeń, odnoszącą się do efektów długoterminowych wyrażonych w celu programu. Ewaluacja dokonywana jest z zastosowaniem standaryzowanych wskaźników syntetycznych i analitycznych określonych w procedurze realizacji programu, służących ocenie efektywności i skuteczności programu;
11. monitorowaniu – rozumie się przez to proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym. Celem monitorowania jest zapewnienie prawidłowości realizacji i wydajności programu, bieżące wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości oraz ich korygowanie.


I. Podstawa prawna programu

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92).


II. Zasięg i czas trwania programu
1. Program realizowany będzie na terenie całego kraju od 2003 roku.
2. Data zakończenia programu ustalona zostanie przez Radę Nadzorczą PFRON na podstawie odrębnej uchwały.


III. Adresaci programu
1. Adresatami programu są:
1. pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału IV ust. 6,
2. dzieci i młodzież w wieku do lat 18 niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
2. Jeżeli treść dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 nie wskazuje na przyczynę orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, dokumentem potwierdzającym rodzaj schorzenia będącego przyczyną niepełnosprawności jest zaświadczenie wydane przez lekarza prowadzącego.


IV. Warunki uczestnictwa w programie
1. Warunkiem uczestnictwa w programie jest wykonywanie przez osobę niepełnosprawną pracy zarobkowej lub zarejestrowanie się w urzędzie pracy w przypadku osób bezrobotnych bądź poszukujących pracy lub uczenie się albo studiowanie.
2. Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania ustalane jest przede wszystkim na podstawie oceny zawartego we wniosku uzasadnienia, którym jest projekt działań mających na celu aktywizację społeczną lub/i zawodową, która zostanie zrealizowana dzięki pomocy udzielonej w ramach programu.
3. Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania, w grupie wnioskodawców, którzy uzyskali równorzędną ocenę, o której mowa w ust. 2, mają wnioskodawcy, którzy nie otrzymali pomocy finansowej ze środków PFRON na zakup przedmiotów określonych w programie.
4. W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:
1. którzy w przeszłości, korzystając ze środków PFRON nie dotrzymali warunków zawartych umów,
2. którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,
3. których dochód brutto na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym przekracza trzykrotność najniższego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe, których dochód brutto przekracza iloczyn trzykrotności najniższego wynagrodzenia za pracę i współczynnika zwiększającego wysokość dofinansowania, określonego w procedurze realizacji programu; w przypadku osób niewidomych wnioskujących o zakup urządzeń lektorskich i sprzętu brajlowskiego, dochód o którym mowa powyżej nie może przekroczyć siedmiokrotności najniższego wynagrodzenia,
4. skreślony.
5. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie nie wcześniej niż po upływie 3 lat, licząc od końca roku, w którym udzielono pomocy ze środków PFRON.
6. W przypadku osób wnioskujących o dofinansowanie na zakup wyłącznie specjalistycznego urządzenia umożliwiającego odczyt cyfrowych książek mówionych, nie obowiązują postanowienia ust. 1 oraz rozdziału III ust. 1 pkt 1 w części dotyczącej kryterium wieku aktywności zawodowej.
7. O dofinansowanie w ramach programu przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 5 mogą ubiegać się wnioskodawcy, którzy:
1. wskutek zdarzeń losowych, potwierdzonych przez właściwe jednostki utracili sprzęt zakupiony ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu, lub
2. wskutek pogorszenia stanu zdrowia, potwierdzonego stosownym zaświadczeniem wystawionym przez lekarza okulistę, nie mogą korzystać z posiadanego sprzętu komputerowego zakupionego ze środków PFRON, lub
3. muszą wskutek postępu technologicznego rozbudować lub zmodernizować celem prawidłowego działania sprzęt komputerowy, zakupiony ze środków PFRON,z uwzględnieniem postanowień ust. 5.
8. skreślony.


V. Zakres pomocy
1. W ramach programu udzielane będzie dofinansowanie:
1. zakupu podstawowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie,
2. zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie,
3. zakupu specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich oraz poszczególnych elementów służących ich uzasadnionej rozbudowie,
4. zakupu urządzeń lektorskich.
2. W ramach programu dofinansowane będą szkolenia komputerowe w zakresie podstawowej obsługi nabytego w ramach programu sprzętu i oprogramowania. Zasady przeprowadzania i dofinansowania szkoleń komputerowych zawarte są w procedurze realizacji programu.
3. Maksymalna kwota udzielonego dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, zależna jest od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy i jest wyznaczana dla każdego wnioskodawcy zgodnie z algorytmem zawartym w procedurze realizacji programu, przy czym wielokrotność najniższego wynagrodzenia za pracę wyznaczająca maksymalne dofinansowanie jakie można przyznać w ramach programu wynosi:
1. dla podstawowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie - 4,
2. dla specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie - 20,
3. dla specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich oraz poszczególnych elementów służących ich uzasadnionej rozbudowie – 40,
4. dla urządzeń lektorskich – 14.
4. skreślony.
5. skreślony.
6. skreślony.
7. Do uzyskania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, niezbędny jest udział własny, który w zależności od rodzaju przedmiotu wynosi dla:
1. podstawowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie, w kwocie nie mniejszej niż 10% ceny jego zakupu,
2. specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania, oraz poszczególnych elementów służących ich uzasadnionej rozbudowie, w kwocie nie mniejszej niż 2% ceny jego zakupu,
3. specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich oraz poszczególnych elementów służących ich uzasadnionej rozbudowie, w kwocie nie mniejszej niż 2% ceny jego zakupu,
4. urządzeń lektorskich, w kwocie nie mniejszej niż 7% ceny ich zakupu.
8. skreślony.

VI. Realizatorzy programu
1. Do zadań Zarządu PFRON należy:
1. zatwierdzenie procedur realizacji programu,
2. zabezpieczenie środków finansowych w planie finansowym PFRON i przyznawanie Oddziałom limitów środków finansowych na realizację programu,
3. wnoszenie do Rady Nadzorczej PFRON projektów modyfikacji programu.
2. Do zadań Oddziałów PFRON należy postępowanie zgodnie z procedurą realizacji programu w tym przede wszystkim:
1. weryfikacja formalna wniosków,
2. obsługa procesu rozpatrywania i realizacji wniosków,
3. obsługa administracyjno – finansowa beneficjentów,
4. kontrola prawidłowości wykorzystania środków PFRON.
3. Do zadań Pełnomocników Zarządu PFRON należy podejmowanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania wnioskowanej pomocy.
4. Do zadań Komisji należy opiniowanie wniosków o dofinansowanie składanych przez wnioskodawców.
5. Do zadań Biura PFRON należy:
1. zarządzanie programem,
2. monitorowanie realizacji programu,
3. okresowa i końcowa ewaluacja programu.
VII. Tryb postępowania

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków o dofinansowanie oraz skład Komisji, system monitorowania i zasady ewaluacji programu zawarte są w procedurze realizacji programu.

Załączniki

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u