Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Kryteria przyznawania świadczeń

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art.3 ustawy o pomocy społecznej):

 • ubóstwa, 
 • sieroctwa, 
 • bezdomności, 
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezrobocia, 
 • niepełnosprawności, 
 • alkoholizmu lub narkomanii, 
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, 
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej, 
 • długotrwałej choroby, 
 • bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.


Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają określonych kryteriów dochodowych przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z w/ w okoliczności. W ramach publicznej pomocy społecznej przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 roku Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) świadczenia w formie zasiłków pieniężnych/ pomocy pieniężnej osobom, a tym samym rodzinom, przez które w systemie pomocy społecznej rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące:

 1. renta socjalna 
 2. dodatek do renty socjalnej 
 3. zasiłek stały 
 4. dodatek do zasiłku stałego 
 5. zasiłek stały wyrównawczy 
 6. dodatek do zasiłku stałego wyrównawczego 
 7. zasiłek okresowy gwarantowany 
 8. zasiłek okresowy specjalny 
 9. zasiłek okresowy
  z powodu: 
  - braku możliwości zatrudnienia 
  - długotrwałej choroby 
  - niepełnosprawności 
 10. zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego 
 11. zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej 
 12. opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za osoby otrzymujące zasiłek stały lub gwarantowany zasiłek okresowy i za osoby które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem 
 13. zasiłek celowy 
 14. zasiłek celowy specjalny 
 15. pomoc finansowa na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne w publicznych zakładach opieki zdrowotnej 
 16. zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 
 17. pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo- wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze.

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u