Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Pomoc w rodzinnych domach dziecka
Rodzinne domy dziecka to placówki opiekuńczo – wychowawcze, nazywane także placówkami rodzinnymi, które zalicza się do tzw. rodzinnych form opieki nad dziećmi osieroconymi. Można powiedzieć, że rodzinne domy dziecka, podobnie jak rodziny adopcyjne czy rodziny zastępcze są jedną z form powołaną w miejsce rodziny naturalnej - tej, która na skutek różnych przyczyn nie jest w stanie zapewnić właściwych warunków dla rozwoju dziecka.

 

 

Rodzinne domy dziecka funkcjonują w Polsce od 1999 roku i są instytuacjami pomocy społecznej.
Zapewniają dzieciom całodobową opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego, a także opiekę do czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzienie adopcyjnej lub jego usamodzielnienia.


Placówka tworzy jedną, wielodzietna rodzinę dla tych dzieci, które nie mogły być umieszczone w rodzinie zastepczej albo przysposabiającej.
Do zadań placówki należy wychowywanie dzieci w różnym wieku, w tym dorastających. Rodzinny dom dziecka ma również na celu umozliwienie wspólnego wychowywania się licznego rodzeństwa.
Jego zadaniem jest także zaspokajanie wszystkich potrzeb dzieci, zarówno tych materialnych, jak i duchowych i emocjonalnych, a także zapewnianie im odpowiedniego wykształcenia.

Rodzinny dom dziecka powinien utrzymywać kontakt z ośrodkiem pomocy społecznej i powiatowym centrum pomocy rodzinie.

 

Powstanie i funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka:
Placówką kieruje dyrektor, którym może zostać osoba, która posiada wyższe lub średnie wykształcenie i odbyła odpowiednie szkolenie w ośrodku adopcyjno – opiekuńczym, na którym otrzymała zaświadczenie kwalifikacyjne.
Dyrektor placówki jest równocześnie wychowawcą, którego w przypadku nieobecności zastepuje osoba wyznaczona przez organ prowadzący.
Zwykle w rodzinnym domu dziecka przebywa od 4 do 8 dzieci. Wychowankowie mogą pozostać w rodzinnym domu dziecka do czasu uzyskania pełnoletności albo do czasu ukończenia szkoły, w której się uczą.

 

Umieszczenie dziecka w placówce następuje po skierowaniu powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie w porozumieniu z dyrektorem placówki, na podstawie orzeczenia sądu, wniosku rodziców, opiekunów prawnych lub małoletniego.

 

 

Rodzinne domy dziecka są jednostkami budżetowymi prowadzonymi przez powiat, których obsługę finansowo-ksiegową prowadzi starosta.
Placówki rodzinne otrzymują środki na bieżące funkcjonowanie.

 

Stawki na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej ustala w drodze rozporządzenia, Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2001 r. z późniejszymi zmianami określa następujące stawki:


1) miesięczne:

- zryczałtowaną kwotę na utrzymanie dziecka,
- na utrzymanie lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w których mieści sie placówka rodzinna,
- na usługi telekomunikacyjne.

2) roczne:

- na bieżące naprawy, remonty oraz wyposażenie placówki w niezbedny sprzęt;
- na świadczenia zdrowotne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz na wyrównywanie opóźnień w nauce.

 

Finansowanie zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego.


Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego otrzymuje comiesięczną pomoc pieniężną przysługującą, każdemu dziecku pozostającemu pod jej opieką- świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka (40%, 60% lub 80% podstawy, w zależności od wieku dziecka,stanu jego zdrowia, dochodu dziecka).
Za pozostawanie w gotowości na przyjęcie dziecka rodzina otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 80% podstawy tj. 1.317,60 zł.brutto, a z chwilą przyjęcia pierwszego dziecka wynagrodzenie wzrasta do 120% podstawy tj. 1.976,40 zł brutto. Wynagrodzenie to zwiększa się o 20% podstawy jeżeli w rodzinie przebywa, w okresie dłuższym niż 10 dni w miesiącu więcej niż troje dzieci.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u