Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Pomoc w socjalizacyjnych domach dziecka
Działania z zakresu pomocy społecznej na mocy ustawy, wykonują zarówno organy administracji rządowej jak i samorządowej. Współpracują w tym zakresie z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

 

Jednym z takich organów pomocy są placówki socjalizacyjne, czyli domy dziecka.

 


Do głównych zadań placówek socjalizacyjnych zalicza się:

 


1. zapewnienie całodobowej opieki dziecka;
2. wychowywanie dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej;
3.zapewnienie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, rekompensacyjnych;
4. zapewnienie kształcenia i wychowania dzieciom opóźnionym w rozwoju;
5. podejmowanie działań w celu powrotu dzieci do rodzin naturalnych;
6. praca z rodziną dziecka;
7. szukanie rodzin przysposabiających lub umieszczanie dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej;
8. organizowanie dla swoich wychowanków odpowiednich form opieki w środowisku.

 

 

 

Koszty utrzymania

 

Średni koszt utrzymania dziecka w placówce ustala zwykle starosta na wniosek dyrektora placówki i ogłasza go w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Zwykle koszt utrzymania jednego dziecka w placówce socjalizacyjnej wacha się od 2 000 zł, do 3 000 zł w przypadku małego dziecka.

Odpłatność za pobyt wychowanków w placówce ustala Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u