Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Pomoc w usamodzielnieniu

      

    W momencie osiągnięcia przez adoptowane dziecko pełnoletności, z mocy prawa ustaje pełnienie funkcji rodziny zastępczej przez opiekunów dziecka.
Wszystkie osoby, które osiągają pełnoletniość w rodzinie zastępczej, czy też opuszczające z tytułu osiągnięcia pełnoletniości placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, czy też specjalny ośrodek wychowawczy i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zostają objęte pomocą, która ma na celu życiowe usamodzielnienie osób, a także ich integrację ze środowiskiem poprzez prace socjalną.
Osoby osiągające pełnoletniość otrzymują także pomoc pieniężną na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki, a także pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, zatrudnienia, oraz w formie rzeczowej na zagospodarowanie.
Pomoc taka przysługuje osobie, która w rodzinie zastępczej lub placówce przebywała conajmniej rok czasu.

 

 

Proces usamodzielnienia
      Na dwa miesiące przed osiągnieciem przez wychowanka pełnoletności, wyznaczany jest opiekun usamodzielnienia, z którym osoba osiagająca pełnoletniość opracowuje indywidualny plan usamodzielnienia.
Program taki zawiera dane o wychowanku, o rodzinie zastępczej bądź placówce, w której sie znajdował, a także dane o rodzicach biologicznych i opiekunie usamodzielnienia.
Program określa również potrzeby takie jak uzyskanie mieszkania, wykształcenia zgodnego z możliwościami i aspiracjami osoby, uzyskanie kwalifikacji zawodowych, zatrudnienia, przysługujących świadczeń, środków finansowych i pomocy rzeczowej.

 


Warunkiem przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki jest przede wszystkim:

 

1. Wskazanie przez osobę usamodzielnianą, co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności danych osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby;

 

2. Opracowanie i złożenie wraz z opiekunem usamodzielnienia indywidualnego programu usamodzielnienia;

 

3. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy;

 

4. Realizowanie indywidualnego programu usamodzielnienia;

 

5. Nie przekroczenie 200 % kryterium dochodowego

 

 

 

Podstawa ustalenia wysokości pomocy pieniężnej wynosi 1647 zł miesięcznie

 

 

Pomoc na kontynuowanie nauki
      Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wysokości 30 % podstawy miesięcznie przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w gimnazjum, w szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej. Pomoc tę przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat.

 

 

Pomoc na zagospodarowanie 
      Wartość pomocy na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym ustala się jako równowartość 300% podstawy.

 

 

Pomoc na usamodzielnienie

 

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej placówkę  opiekuńczo - wychowawczą ustala się w kwocie odpowiadającej:

 

1. 400 % podstawy – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w placówce przez okres powyżej 3 lat;

 

2. 400 % podstawy – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana opuszcza dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;

 

3. 200 % podstawy – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w placówce opiekuńczo – wychowawczej przez okres od 2 lat do 3 lat;

 

4. 100 % podstawy – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w placówce opiekuńczo – wychowawczej przez okres od 1 roku do 2 lat.

 

 


Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby z rodziny zastępczej lub opuszczającej młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, ustala się w kwocie:

 

1. 300 % podstawy – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przez okres powyżej 3 lat;

 

2. 200 % podstawy – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przez okres od 2 do 3 lat;

 

3. 100 % podstawy – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przez okres od 1 roku do 2 lat.

 

 


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593);
2. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie
nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. Nr 6, poz. 45)

 

<<< Cofnij

 

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u