Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Pożyczki dla niepełnosprawnych

Pożyczki dla niepełnosprawnych – pomoc ze środków PFRON


Osoba niepełnosprawna może otrzymać jednorazową pożyczkę z Państwego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Musi to być osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Pożyczki udziela starosta ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy zawartej z pożyczkobiorcą (art. 12 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Jej wysokość nie przekracza trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, oprocentowanie wynosi 5 proc. kwoty pożyczki, a maksymalny okres spłaty 4 lata.

 Zasady udzielania pożyczek dla niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna może starać się o przyznanie pożyczki gotówkowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej.
Pożyczka taka może być udzielona na podjęcie działalności po raz pierwszy, albo na wznowienie działalności, jeśli od daty wykreślenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo cofnięcia koncesji lub wygaśnięcia obowiązku w podatku rolnym, czy też  wygaśnięcia obowiązku podatkowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej upłynęło co najmniej 6 miesięcy.

Osoba niepełnosprawna może otrzymać pożyczkę tylko raz oraz pod warunkiem, że nie korzysta z pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy.

 Niepełnosprawny ubiegający się o przyznanie pożyczki na rozpoczęcie działalności musi złożyć wniosek do starosty, w którym przedstawi informacje odnośnie:
- kwoty wnioskowanej pożyczki,
- rodzaju zamierzonej działalności,
- proponowanego okresu karencji
- terminu spłaty pożyczki,
- szczegółowej specyfikacji i harmonogramu zakupów w ramach wnioskowanej pożyczki,
- kalkulacji wszystkich wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanej pożyczki, deklaracji zaangażowania środków własnych oraz innych źródeł finansowania,
- przewidywanych kosztów oraz dochodów prowadzenia działalności,
- proponowanej formy zabezpieczenia spłaty pożyczki, w szczególności: poręczenie, weksel, hipoteka, zastaw na rzeczach.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 5% udzielonej pożyczki za cały okres spłaty pożyczki. Jego kwotę rozkłada się na cały okres spłaty pożyczki, jednak nie dłużej niż na 48 miesięcy.

Pożyczkę należy zabezpieczyć w formie ustalonej pomiędzy stronami. Koszty związane z zabezpieczeniem pożyczki ponosi osoba niepełnosprawna ubiegająca się o uzyskanie pożyczki.

 


Wypłata gotówki, albo pierwszej transzy pożyczki nastapi po podpisaniu umowy oraz dostarczeniu przez osobę niepełnosprawną dodatkowych dokumentów. Musi to być:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź o uzyskaniu koncesji - w przypadku działalności gospodarczej,
 - kopia zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego o rozpoczęciu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej,
- zaświadczenie z urzędu gminy o podleganiu opodatkowaniu podatkiem rolnym - w przypadku rozpoczęcia innego rodzaju działalności rolniczej, obecnie nie prowadzonej,
- zobowiązanie, że w ciągu 6 miesięcy pożyczkobiorca stanie się właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy - w przypadku rozpoczęcia działalności rolniczej.

Nie dłużej niż 3 miesiące od dnia wypłacenia pożyczki, osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do przedstawienia pożyczkodawcy zezwolenia, badź koncesji pod rygorem postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności.

 Warunki umowy pożyczki

Umowa pożyczki musi być skonstruowana w taki sposób, aby zobowiązywała osobę niepełnosprawną zaciągającą pożyczkę do:
- rozpoczęcia działalności w terminie określonym w umowie pożyczki,
- przedstawienia pożyczkodawcy dokumentów świadczących o celowym wykorzystaniu pożyczki,
- spłaty pożyczki wraz z odsetkami w określonym terminie, określonym w harmonogramie spłat załączonym do umowy,
- niezwłocznego powiadamiania pozyczkodawcy o kazdorazowej zmianie miejsca zamieszkania i prowadzonej działalności,
- o ewentualnym zaprzestaniu prowadzenia działalności, albo jej zawieszenia, a także o wszystkich innych okolicznosciach, które mogłyby mieć wpływ na realizację zawartej umowy,
- przedkładania na wniosek pozyczkodawcy zaświadczenia z urzędu skarbowego zaświadczenia z urzędu gminy o prowadzeniu działalności.

Umowa pożyczki, powinna dodatkowo przewidywać możliwość jej umorzenia. Starosta może umorzyć pożyczkę na wniosek osoby niepełnosprawnej, do wysokości 50 %. Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej lub rolniczej przez co najmniej 24 miesiące. Poza tym pozyczkobiorca musi spełniać pozostałe warunki umowy(art. 12 ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
Ponadto kwota umorzenia pozyczki nie może przekroczyć w dniu jej umorzenia niespłaconej części pożyczki.
Umorzeniu ulegają równiez odsetki, jakie przysługiwałyby od kwoty umorzenia.

Jeżeli pożyczka stała się wymagalna, czyli minął termin jej spłaty, a dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej i złoży odpowiedni wniosek, starosta może odroczyć termin spłaty pożyczki do 54 miesięcy od daty jej wypłacenia, rozłożyć jej spłatę na raty albo umorzyć jej spłatę w części lub w całości.
Umowa powinna przewidywać możliwość jej wypowiedzenia, w przypadku niedotrzymania nawet jednego z warunków umowy. Zwrot nie spłaconej pożyczki powinien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wypowiedzenia umowy: wraz z należnymi odsetkami w przypadkach niezawinionych od pożyczkobiorcy, a także z odsetkami w wysokości 15% od udzielonej kwoty, w przypadku gdy pożyczkodawca stwierdzi niewłaściwe realizowanie umowy z winy pożyczkobiorcy, zwłaszcza przeznaczenie jej na inne cele.

W razie śmierci pożyczkobiorcy i nieprzyjęcia spadku przez spadkobierców, obowiązek uregulowania zobowiązań wobec pożyczkodawcy przechodzi  na poręczycieli, jeśli poręczenie stanowi zabezpieczenie pożyczki. W razie zabezpieczenia pożyczki w innej formie niż poręczenie, pożyczkodawca dochodzi należności w sposób stosowny do formy zabezpieczenia.

 Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 67, poz. 439 z późn. zm.).


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u