Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Refundacja kosztów zatrudnienia asystenta pracy osoby niepełnosprawnej
Pracodawca, który zatrudnia pracownika asystującego przy pracy osobie niepełnosprawnej, może starać się o refundację kosztów poniesionych na zatrudnienie asystenta.

 

Warunki uzyskania refundacji

 • Zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą i starostą.
 • Osoba zatrudniona jako asystent pracy osoby niepełnosprawnej ma za zadanie pomagać tej osobie w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania na danym stanowisku pracy.

 

 

Gdzie złożyć wniosek?


     Wniosek należy złożyć w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, właściwej ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

 

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię dokumentu poświadczającego formę prawną prowadzenia działalności: - zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
  -  wyciąg z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i aktu notarialnego - w przypadku osób prawnych, 
  - umowę spółki cywilnej potwierdzoną w urzędzie skarbowym,
  w szczególnych przypadkach koncesję lub pozwolenie na prowadzenie działalności, jeżeli działalność ta, zgodnie z odrębnymi przepisami, takiej koncesji lub pozwolenia wymaga;
 • kopię dokumentu określającego tytuł prawny do nieruchomości, budynku, lokalu lub pomieszczenia;
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • dokumenty z urzędu skarbowego:
  - dla osób opłacających zryczałtowany podatek - informacje o jego wysokości, za okres dwóch ubiegłych lat, a w przypadku pracodawcy działającego krócej niż 2 lata - za okres co najmniej 12 miesięcy, 
  - decyzję o ewentualnym zwolnieniu z podatków wydaną na podstawie art. 22 lub art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), zwana dalej "Ordynacją",
  - zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami;
 • decyzję o ewentualnym zwolnieniu z podatku akcyzowego wydaną na podstawie art. 22 lub art. 67 Ordynacji;
 • sprawozdanie finansowe, na które składają się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa, sporządzone stosownie do przepisów o rachunkowości za okres dwóch ubiegłych lat, a w przypadku pracodawcy działającego przez okres krótszy niż dwa lata - za okres co najmniej 12 miesięcy;
 • roczny bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzany zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych za rok poprzedni;
 • kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za czwarty kwartał roku poprzedniego zgodnie z przepisami w sprawie sprawozdawczości budżetowej;
  zaświadczenie o zarejestrowaniu w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym i nadaniu numeru statystycznego REGON;
 • kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;
 • informację o pomocy publicznej udzielonej wnioskodawcy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia;
 • aktualną informację o niezaleganiu z wymagalnymi zobowiązaniami wobec Funduszu.

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2019 PCPR.info All right Reserved

stat4u