Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Specjalne miejsca pracy dla niepełnosprawnych
Problemem, z którym niejednokrotnie spotykają się niepełnosprawni jest znalezienie odpowiedniego miejsca pracy. Nie wszyscy są w stanie poradzić sobie z tym samodzielnie. Dlatego dla wielu niepełnosprawnych możliwość zatrudnienia stwarzają zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej.


Miejca pracy dla niepełnosprawnych

Zakłady pracy chronionej


Zakładem pracy chronionej określa się przedsiębiorstwo, które zatrudnia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat. Musi on spełniać określone warunki, miedzy innymi:
- wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosić musi co najmniej 40% a w tym co najmniej 10% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

- obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy muszą odpowiadać przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy.

- uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

- musi być zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.


Zakład pracy chronionej jest przedsiębiorstwem i działa w celu osiągania zysków. Korzystanie z pracy niepełnosprawnych, organizowanie pracy z myślą o nich, zapewnianie odpowiednich warunków, w tym socjalnych, jest świadomym wyborem i elementem strategii danego przedsiebiorstwa.
Dzięki pomocy państwa zakładom pracy chronionej, powoduje, że większość aktywnie zawodowych niepełnosprawnych pracuje właśnie w takich zakładach.
Jednak ostatnio przywileje zakładów pracy maleje, a ustawodawcy starają się skierować wiekszą pomoc do pracodawców z otwartego rynku pracy, co spowodować ma w konsekwencji zatrudnianie jak największej liczby niepełnosprawnych u „zwykłych” przedsiębiorców, przy jednoczesnym ograniczeniu sektora pracy chronionej, który powinien dawać pracę tylko tym najciężej chorym.


Zakłady aktywności zawodowej

Zadaniem zakładów aktywności zawodowej jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Są to jednostki tworzone przez powiat, gminę, fundację, stowarzyszenie lub inną organizację
Zakład aktywności zawodowej posiadać musi określony wskaźnik zatrudnienia osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności. Stosunek osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności do innych pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy musi wynosić:


a) 2,5 do 1 – jeśli zakład prowadzi działalność wytwórczą,


b) 3 do 1 – jeśli zakład prowadzi działalność usługową,


c) 2,75 do 1 – jeśli zakład prowadzi działalność wytwórczą i usługową.

 


Poza tym, musi spełniać podobnie jak zakład pracy chronionej warunki dotyczące obiektów i pomieszczeń, a także opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Warunkiem, który również musi spełniać taki zakład jest przeznaczanie uzyskanych dochodów na cele związane z aktywnością zawodową osób niepełnosprawnych.

Zarówno zakładom aktywności zawodowej, jak i zakładom pracy chronionej, przysługują zwolnienia z różnych podatków i opłat, a także comiesięczne dofinansowania wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Podstawowa różnicą pomiędzy zakładem pracy chronionej i zakładem aktywności społecznej jest cel działania. Zakłady pracy chronionej działają dla wypracowania określonego zysku, konkurują z innymi przedsiębiorstwami na rynku, aby osiągnąć jak najwiekszy przychód. Natomiast zakłady aktywności zawodowej, za główny cel stawiają sobie zatrudnianie osób niepełnosprawnych i ich rehabilitację zawodową, i społeczną. Często zakłady te traktowane sa jako etap przejściowy pomiędzy uczestnictem niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej, a zakładami pracy chronionej.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u