Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Sprawny dojazd

 - pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B” tekst jednolity - załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 1/2008 z 18 stycznia 2008 r., zmieniony Uchwałą nr 9/2008 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 27 marca 2008 r.

Jednym z warunków rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mających różnego rodzaju trudności w przemieszczaniu się, jest umożliwienie tym osobom dostępu m.in. do zakładu pracy, szkoły, placówek służby zdrowia (w tym na zabiegi rehabilitacyjne), urzędów, placówek kulturalno – oświatowych i innych jednostek.
Osoby niepełnosprawne stanowią grupę bardzo zróżnicowaną nie tylko pod względem rodzaju i zakresu niepełnosprawności, lecz także pod względem obniżenia sprawności motorycznych, która utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia poruszanie się, co ma wpływ na wykonywanie czynności życia codziennego, pracę zawodową, korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych i usprawniających itp.
Realizacja warunku dostępności do rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także medycznej osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu ruchu, możliwa jest poprzez zapewnienie środka transportu, który umożliwi im poruszanie i przemieszczanie się. Poza koniecznością wspierania ze środków PFRON likwidacji barier transportowych poprzez dofinansowywanie zakupów środków transportu zbiorowego – istnieje również duża potrzeba wsparcia transportu indywidualnego.
Pojawienie się dziecka niepełnosprawnego to zasadnicza zmiana w sposobie funkcjonowania rodziny. Dzieci niepełnosprawne potrzebują zintegrowanej pomocy wielu specjalistów. Współczesna rodzina zajmuje się dzieckiem około 20 lat, u dzieci niepełnosprawnych okres ten bywa przedłużony, a w skrajnych przypadkach rodzina otacza opieką osobę niepełnosprawną przez całe życie. Kondycja finansowa rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ulega wyraźnemu pogorszeniu. Koszt wychowywania dziecka niepełnosprawnego jest wyższy od przeciętnego, wiąże się też z potrzebą licznych kontaktów ze specjalistami, a wreszcie często wymaga od jednego z rodziców, najczęściej matki - rezygnacji z pracy. Kwestia dojazdu na rehabilitację stwarza wiele trudności; głównie natury finansowej. Zazwyczaj placówki świadczące usługi rehabilitacyjne mają szeroki zasięg administracyjny, dłuższa droga dojazdu podwyższa koszty rehabilitacji dziecka. Rodziny z dzieckiem lub dziećmi niepełnosprawnymi zmuszone są często korzystać z pomocy społecznej.
Rodziny osób niepełnosprawnych osiągają dochody na niskim poziomie, uniemożliwiającym samodzielny zakup nawet najtańszego środka transportu. Dlatego szansą dla nich będzie dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto, dofinansowanie ze środków PFRON kosztów uzyskania prawa jazdy, wyrówna szanse osób niepełnosprawnych ruchowo w jego zdobyciu. Osoby te najczęściej ponoszą znacznie większe koszty uzyskania prawa jazdy z powodu konieczności skorzystania z usług ośrodka znacznie oddalonego od miejsca zamieszkania, pozbawionego barier architektonicznych, dysponującego odpowiednim taborem oraz personelem przygotowanym do obsługi osób niepełnosprawnych. Ponoszą wówczas dodatkowe koszty: dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania w okresie trwania kursu. Wyniki realizacji pilotażu programu, w tym stopień zaspokojenia potrzeb, mogą być podstawą ewentualnych modyfikacji programu. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobowiązuje się do systematycznego powiększania grupy adresatów programu uprawnionych do pomocy w zakupie samochodu - poprzez modyfikację zasad uczestnictwa w programie i zagwarantowanie odpowiednich środków finansowych na jego realizację.

Definicje pojęć  

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

 1. programie – rozumie się przez to pilotażowy program „SPRAWNY DOJAZD - pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B”;
 2. PFRON – rozumie się przez to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 3. Oddziale – rozumie się przez to Oddział PFRON;
 4. pełnomocnikach – rozumie się przez to pełnomocników Zarządu PFRON w Oddziałach PFRON;
 5. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.);
 6. osobach w wieku aktywności zawodowej – rozumie się przez to pełnoletnie kobiety w wieku do 60 lat i pełnoletnich mężczyzn w wieku do 65 lat;
 7. orzeczeniu równoważnym – rozumie się przez to regulacje, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy;
 8. wnioskodawcy – rozumie się przez to wnioskującego o przyznanie pomocy udzielanej w ramach programu, w przypadku niepełnoletniego adresata programu lub adresata programu nie posiadającego zdolności do czynności prawnych, wnioskodawcą jest rodzic sprawujący opiekę nad adresatem programu lub opiekun prawny;
 9. beneficjencie pomocy – rozumie się przez to adresata programu, który uzyskał pomoc finansową w ramach programu;
 10. wniosku – rozumie się przez to wniosek o przyznanie pomocy w ramach programu składany do realizatora programu;
 11. najniższym wynagrodzeniu za pracę – rozumie się przez to wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1) ustawy;
 12. wymagalnych zobowiązaniach – rozumie się przez to zobowiązania, których termin zapłaty upłynął;
 13. ewaluacji programu – rozumie się przez to ocenę jakości, skuteczności i efektywności programu;
 14. monitorowaniu – rozumie się przez to proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym;
 15. oprzyrządowaniu samochodu – rozumie się przez to dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego (np. podnośnik lub najazd do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy i uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie, specjalne siedzenia, niestandardowe akcesoria i urządzenia wspomagające kierowanie samochodem przez osobę niepełnosprawną ruchowo, w tym automatyczna skrzynia biegów, sprzęgło automatyczne, ręczny sterownik sprzęgła, ręczny gaz – hamulec, elektroniczna obręcz przyspieszenia oraz urządzenia pomocnicze: przedłużenie pedałów, przeniesienie przełączników, dźwigni i pedałów, system wspomagania parkowania, sterowanie elektroniczne, elektrohydrauliczne mechanizmy do obniżania i podnoszenia nadwozia itp.);
 16. posiadaniu samochodu – rozumie się przez to, iż posiadaczem samochodu jest jego właściciel lub współwłaściciel;
 17. kosztach uzyskania prawa jazdy – rozumie się przez to koszty kursu i egzaminu na prawo jazdy kategorii B oraz koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania w okresie trwania kursu przeprowadzanego poza miejscem zamieszkania wnioskodawcy;
 18. skreślony;
 19. komisji - rozumie się przez to komisję opiniującą wnioski w Oddziałach, działającą w składzie i na zasadach określonych w procedurach realizacji programu;
 20. zatrudnieniu – rozumie się przez to:
  • a) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
  • b) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony, okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
  • c) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.),
  • d) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 155 poz. 1095 z późn. zm.),
  • e) zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 3 miesiące, także przypadek,
  • f) gdy wnioskodawca złoży pisemne zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia wnioskodawcy.
   Warunkiem uznania kryterium zatrudnienia za spełnione jest osiąganie przez wnioskodawcę dochodów (lub strat) z tytułu zatrudnienia, przy czym nie dotyczy to sytuacji, o której mowa w lit. f;
 1. osobie uczącej się – rozumie się przez to osobę niepełnosprawną:
  • a) kształcącą się w rozumieniu art. 3 pkt 15) – 17) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
  • b) uczącą się w szkole ponadgimnazjalnej, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
  • c) będącą słuchaczem kolegium, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
  • d) będącą studentem studiów pierwszego stopnia lub studentem studiów drugiego stopnia albo studentem jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe,
  • e) posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych kształcącą się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
  • f) będącą uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów, pobierającą naukę w systemie stacjonarnym lub naukę w systemie zaocznym albo wieczorowym;
 2. dysfunkcji narządu ruchu - rozumie się przez to dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i ograniczeniami w samodzielnym poruszaniu się oraz przemieszczaniu, wynikającą ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, paraplegia, choroby neuromięśniowe), a także wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych - co najmniej w obrębie przedramienia. Oceniając zakres i rodzaj ograniczeń bierze się pod uwagę czy obniżenie sprawności ruchowej stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej (brzmienie pkt 22 zgodne z Uchwałą nr 9/2008 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 27 marca 2008 r.);
 3. gospodarstwie domowym wnioskodawcy – rozumie się przez to członków rodziny wnioskodawcy, zamieszkujących razem z wnioskodawcą w jednym lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, faktycznie wspólnie utrzymujących się i mających wspólny budżet domowy;
 4. rodzinie wnioskodawcy - rozumie się przez to, zgodnie z art. 6 pkt 14) ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, przy czym przez osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku rozumie się osoby pozostające w związku w sensie prawnym;
 5. rehabilitacji leczniczej – rozumie się przez to warunkujący rehabilitację społeczną proces usprawniania leczniczego, zorientowany na utrzymanie lub przywracanie zaburzonych funkcji organizmu albo przyspieszenie wytworzenia zastępczych mechanizmów kompensacyjnych w przypadku powstania trwałych uszkodzeń organizmu, realizowany z zastosowaniem świadczeń opieki zdrowotnej, w tym zabiegów medycznych i usprawniających, zlecanych na podstawie wskazań lekarskich.


I. Nazwa programuPilotażowy program „SPRAWNY DOJAZD - pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B”.

II. Podstawa prawna programu Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy.

III. Cel programu

 1. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, będących adresatami programu, w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 2. Cele operacyjne programu:
  1. realizacja prawa osób niepełnosprawnych, będących adresatami programu, do swobodnego poruszania i przemieszczania się poprzez likwidację barier transportowych utrudniających im funkcjonowanie w życiu zawodowym i społecznym,
  2. zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych, będących adresatami programu, do dóbr i usług oraz wszechstronnej rehabilitacji.
 3. Do oceny skuteczności działania programu w latach 2007 – 2009 przyjmuje się następujące wskaźniki:
  1. wskaźniki produktu:
   • a) co najmniej 5.000 adresatów programu uzyska pomoc finansową ze środków PFRON na zakup samochodu, w tym samochodu oprzyrządowanego,
   • b) co najmniej 1.000 adresatów programu uzyska pomoc finansową ze środków PFRON na dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B;
  1. wskaźniki rezultatu:
   • a) w rok po uzyskaniu pomocy, w ocenie co najmniej 75% beneficjentów pomocy, nastąpi utrzymanie na dotychczasowym poziomie lub zwiększenie ich dostępu do dóbr i usług oraz wszechstronnej rehabilitacji,
   • b) w rok po uzyskaniu pomocy, w ocenie co najmniej 80% beneficjentów, zakup samochodu pozytywnie wpłynął na możliwość kontynuowania pracy lub nauki.


IV. Wysokość środków przewidzianych na udzielanie pomocy w ramach programu

 1. Kwota środków finansowych na realizację programu ustalana jest corocznie w planie finansowym PFRON.
 2. Koszty przejazdu członków komisji na miejsce obrad pokrywane są ze środków przeznaczonych na realizację programu na zasadach określonych w przepisach dotyczących podróży służbowych pracowników.
 3. W ramach środków przeznaczonych na realizację programu możliwe jest sfinansowanie wydatków na promocję programu. Na ten cel przeznacza się do 0,1% środków przewidzianych na realizację programu w danym roku.


V. Postanowienia ogólne

 1. Program realizowany będzie na terenie całego kraju do 31.12.2009 roku. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminach określonych przez Zarząd PFRON.
 2. Program obejmuje dwa obszary:
  1. Obszar A - pomoc w zakupie samochodu osobowego lub oprzyrządowanego samochodu osobowego,
  2. Obszar B - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
 3. Procedury realizacji programu zawierają tryb składania wniosków, tryb podejmowania i realizacji decyzji oraz szczegółowe zasady monitorowania i ewaluacji programu.
 4. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje zawarciem umowy. Umowa dofinansowania określa obowiązki oraz uprawnienia stron i stanowi zobowiązanie do ich przestrzegania.
 5. Procedury realizacji programu są integralną częścią programu. PFRON zapewni ich ogólnodostępność.
 6. Biuro PFRON przygotuje materiał informacyjny o programie dla Oddziałów, celem rozpowszechniania. Materiał ten zostanie umieszczony także na stronie internetowej PFRON.
 7. Zarząd PFRON, wyznaczając dla Oddziałów limity środków w ramach obszaru A programu, określa wysokość środków na dofinansowanie dzieci niepełnosprawnych.


VI. Adresaci programu i warunki uczestnictwa w programie

 1. Adresatami programu w obszarze A są:
  1. zatrudnione lub uczące się, pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, legitymujące się prawem jazdy kategorii B, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu z zastrzeżeniem postanowień rozdziału VII ust.6,
  2. niepełnoletnie dzieci niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli wymagają rehabilitacji leczniczej, a jeden z rodziców lub opiekun prawny posiada prawo jazdy kategorii B,
  3. zatrudnione lub uczące się, pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które ze względów zdrowotnych nie posiadają prawa jazdy i wymagają opiekuna kierowcy, posiadającego prawo jazdy kategorii B.
 2. Adresatami programu w obszarze B są pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu.
 3. Jeżeli treść orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego nie wskazuje na przyczynę jego wydania, uprawniającą do skorzystania z pomocy w ramach programu, dokumentem potwierdzającym możliwość uczestnictwa w programie, jest zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę, szczegółowo opisujące dysfunkcję narządu ruchu (w szczególności kończyn dolnych) i związane z tym trudności w poruszaniu się wnioskodawcy.
 4. Warunkiem uczestnictwa w programie adresata programu, o którym mowa w ust. 2, jest złożenie zaświadczenia wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Warunkiem uczestnictwa w programie adresata programu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest złożenie zaświadczenia wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, stwierdzającego istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
 5. W programie nie może uczestniczyć wnioskodawca:
  1. który był stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie,
  2. który posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON,
  3. ubiegający się o pomoc ze środków PFRON w obszarze A, któremu udzielono w okresie ostatnich (licząc od dnia złożenia wniosku) 6 lat pożyczki ze środków PFRON na zakup samochodu, z zastrzeżeniem ust. 6,ubieg
  4. ubiegający się o pomoc ze środków PFRON w obszarze A, który posiada samochód 6-cio letni lub nowszy, z zastrzeżeniem ust. 5a. 5a.

Wnioskodawca posiadający samochód 6-cio letni lub nowszy może ubiegać się o dofinansowanie samochodu tylko wtedy, gdy w gospodarstwie domowym wnioskodawcy są co najmniej dwie osoby niepełnosprawne oraz co najmniej dwie osoby posiadają prawo jazdy kategorii B.

 1. W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, na podstawie opinii komisji i decyzji pełnomocników, można skrócić okres, o którym mowa w ust. 5 pkt 3. Dotyczy to sytuacji, gdy z uwagi na pogorszenie/zmianę stanu zdrowia, wnioskodawca ubiega się o pomoc w zakupie samochodu wraz z oprzyrządowaniem lub w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.
 2. W przypadku, gdy środki finansowe PFRON przekazane na realizację programu są niewystarczające, aby zapewnić realizację wszystkich wniosków pozytywnie zweryfikowanych, przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu, bierze się pod uwagę w szczególności:
  1. stopień trudności w poruszaniu się adresata programu, wynikający z jego niepełnosprawności, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
  2. dostępność środków komunikacji zbiorowej w miejscu zamieszkania, pracy lub nauki adresata programu,
  3. oddalenie miejsca zamieszkania od miejsca pracy lub nauki, adresata programu,
  4. trudności adresata programu w dostępie do dóbr i usług oraz wszechstronnej rehabilitacji,
  5. liczbę osób niepełnosprawnych we wspólnym gospodarstwie domowym wnioskodawcy,
  6. zakres pomocy ze środków PFRON, udzielonej wnioskodawcy lub członkom jego gospodarstwa domowego, w okresie ostatnich 6 lat, licząc od dnia złożenia wniosku, oraz dodatkowo w przypadku adresatów programu, o których mowa w ust. 1 pkt 2):
  7. czas trwania rehabilitacji leczniczej adresata programu,
  8. częstotliwość wyjazdów, związanych z rehabilitacją leczniczą adresata programu,
  9. dostępność środków komunikacji zbiorowej oraz oddalenie miejsca zamieszkania adresata programu od placówki/placówek, w której/których poddawany jest/będzie rehabilitacji leczniczej.
 3. Kolejność realizacji wniosków ustalana jest przez komisję, przede wszystkim na podstawie oceny zawartego we wniosku uzasadnienia, które:
  1. w przypadku adresatów programu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz w ust. 2 – jest projektem działań związanych z aktywnością zawodową i społeczną wnioskodawcy, który zostanie zrealizowany dzięki pomocy udzielonej w ramach programu,
  2. w przypadku adresatów programu, o których mowa w ust. 1 pkt 2) – potwierdzi potrzebę wsparcia w likwidacji barier transportowych, uniemożliwiających lub ograniczających dostęp do rehabilitacji leczniczej. Przy ocenie uzasadnienia bierze się pod uwagę kryteria 1-9 wymienione w ust. 7.
 4. Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania w ramach obszaru A programu, w grupie wnioskodawców, którzy uzyskali równorzędną ocenę, o której mowa w ust. 8, mają:
  1. mieszkańcy wsi i miast posiadających do 5 tys. mieszkańców, zameldowanych na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,
  2. wnioskodawcy ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  3. wnioskodawcy, którzy nigdy nie otrzymali pomocy finansowej ze środków PFRON na zakup samochodu osobowego lub oprzyrządowanego samochodu osobowego.
 5. Niezrealizowane, w danym roku, wnioski pozytywnie zweryfikowane są archiwizowane w Oddziałach.


VII. Zakres pomocy

 1. Ze środków PFRON przeznaczonych na realizację programu może być udzielona pomoc w formie:
  1. dofinansowania zakupu samochodu osobowego,
  2. dofinansowania zakupu i montażu oprzyrządowania samochodu osobowego,
  3. dofinansowania kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B.
 2. Maksymalna kwota udzielonego dofinansowania, zależna jest od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy i jest wyznaczana dla każdego wnioskodawcy zgodnie z algorytmem zawartym w procedurach realizacji programu, przy czym:
  1. wielokrotność najniższego wynagrodzenia za pracę wyznaczająca maksymalne dofinansowanie jakie można przyznać w ramach programu wynosi:
   • a) w przypadku zakupu fabrycznie nowego samochodu osobowego – 30,
   • b) w przypadku zakupu używanego samochodu osobowego – 24,
   • c) w przypadku zakupu i montażu oprzyrządowania samochodu osobowego - 9,
   • d) w przypadku kosztów uzyskania prawa jazdy:
    - dla kosztów kursu i egzaminów - 2,25, - dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy - 1,25,
  1. wnioskodawcy, których dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym jest równy lub wyższy niż czterokrotność najniższego wynagrodzenia mogą uzyskać dofinansowanie w kwocie równej 25% maksymalnej kwoty udzielanego dofinansowania.
 1. W ramach każdego obszaru programu można uzyskać dofinansowanie tylko jeden raz, przy czym możliwe jest jednoczesne udzielenie dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2. O kolejne dofinansowanie zakupu samochodu ze środków PFRON adresat programu może ubiegać się po upływie 6-ciu lat od udzielenia pomocy w ramach programu. Udzielenie kolejnej pomocy w zakupie samochodu adresatowi programu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1 i pkt 3 możliwe będzie tylko w takim przypadku, gdy przez co najmniej połowę 6-letniego okresu poprzedzającego wnioskowanie o kolejną pomoc w zakupie samochodu, pozostawał osobą aktywną zawodowo lub uczył się.
 2. Samochód zakupiony z udziałem środków PFRON nie może być starszy niż trzyletni.
 3. Cena zakupu samochodu nie może przekroczyć równowartości 20.000 EURO, przeliczonej na złote według kursu średniego EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
 4. W przypadku przyznania dofinansowania do zakupu samochodu dla więcej niż jednego adresata programu ze wspólnego gospodarstwa domowego możliwe jest łączenie przyznanych kwot dofinansowania celem zakupu jednego samochodu, przy czym wszyscy adresaci programu pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym muszą spełniać wszystkie warunki uczestnictwa w programie, za wyjątkiem wymogu posiadania prawa jazdy kategorii B, który to warunek musi spełniać jeden z adresatów programu.
 5. Do uzyskania dofinansowania niezbędne jest wniesienie przez wnioskodawcę udziału własnego, w przypadku:
  1. zakupu fabrycznie nowego samochodu osobowego - w kwocie nie niższej niż 20% ceny zakupu,
  2. zakupu używanego samochodu osobowego, nie starszego niż trzyletni - w kwocie nie niższej niż 25% ceny zakupu, kosztów uzyskania prawa jazdy - w kwocie nie niższej niż 15% tych kosztów, z zastrzeżeniem ust. 7a.
   W przypadku zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu udział własny wnioskodawcy nie jest wymagany. 7a. Wnioskodawcy, których dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym jest równy lub wyższy niż czterokrotność najniższego wynagrodzenia mogą uzyskać dofinansowanie pod warunkiem wniesienia udziału własnego w wysokości co najmniej 50% ceny zakupu samochodu lub kosztów uzyskania prawa jazdy. Warunek ten nie dotyczy zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu.
 6. Udział własny wnioskodawcy w zakupie, którego wartość przekracza sumę kwoty dofinansowania ze środków PFRON i minimalnego udziału własnego w zakupie, wzrasta odpowiednio do ceny zakupu.
 7. Wnioskodawca zobowiązany jest przez 5 lat do ubezpieczania Autocasco (AC) zakupionego samochodu.
 8. Zabezpieczeniem udzielonego dofinansowania jest weksel własny in blanco wnioskodawcy bez protestu wraz z deklaracją wekslową oraz w przypadku zakupu samochodu – cesja praw z polisy AC na rzecz PFRON.


VIII. Realizatorzy programu

 1. Zarząd PFRON:
  1. zatwierdzenie procedur realizacji programu,
  2. podział środków finansowych przewidzianych w planie finansowym PFRON na realizację programu,
  3. przyznawanie Oddziałom limitów środków finansowych na realizację programu,
  4. wnoszenie do Rady Nadzorczej PFRON projektów modyfikacji programu.
 2. Oddziały – do zakresu działania, których należy postępowanie zgodnie z procedurą realizacji programu, w tym przede wszystkim:
  1. weryfikacja formalna wniosków,
  2. obsługa procesu rozpatrywania i realizacji wniosków,
  3. monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków PFRON.
 3. Pełnomocnicy – podejmowanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania wnioskowanej pomocy.
 4. Komisje:
  1. opiniowanie wniosków,
  2. ustalanie kolejności realizacji wniosków,
  3. skreślony.
 5. Biuro PFRON:
  1. koordynacja realizacji programu,
  2. monitorowanie programu,
  3. okresowa i końcowa ewaluacja programu.

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u