Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Świadczenia dla kobiet w ciąży i wychowujących dziecko

Świadczenie obowiązkowe, przyznawane na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej Dz. U. z 1999 r. Nr.88 poz.983.


Kobiecie w ciąży lub wychowującej dziecko przysługują świadczenia pieniężne lub świadczenia w naturze, jeżeli:

- dochód osoby samotnie gospodarującej lub
- dochód na osobę w rodzinie nie przekracza obowiązującego kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej.


Świadczenia pieniężne przysługują w okresie od 8 miesiąca ciąży do 2 miesiąca życia dziecka albo przez miesiąc w razie urodzenia dziecka martwego lub zgonu dziecka. Świadczenia w naturze przysługują w okresie od narodzenia dziecka do ukończenia przez nie dwóch miesięcy życia.
Kobiecie w ciąży lub wychowującej dziecko przysługują, na jej wniosek, nie więcej niż 4 miesięczne zasiłki pieniężne w wysokości różnicy między wysokością branego pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej kryterium dochodowego a kwotą:

  1. posiadanego dochodu, jeżeli osoba gospodaruje samotnie,
  2. dochodu na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie więcej jednak niż wysokość branego przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej na pierwsza osobę w rodzinie kryterium dochodowego

Kobiecie wychowującej dziecko przysługuje również jednorazowy zasiłek pieniężny na każde dziecko urodzone podczas ostatniego porodu. Przysługuje jej też zasiłek w naturze (wyprawka), pokrywający niezbędne potrzeby każdego dziecka urodzonego podczas ostatniego porodu, chyba, że uprawniona otrzymała zasiłek z tytułu porodu na podstawie odrębnych przepisów.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u