Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Uprawnienia
Ulgi na przejazdy
 
Lp.Przejazady w PKPPrzejazdy w PKSDla kogo zniżki
1.100% ulgi na bilety jednorazowe w 2 klasie
pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, IC, EC
100% ulgi na jednorazowe bilety w
autobusach zwykłych i przyspiesznych (jesli dziecko nie zajmuje oddzielnego miejsca, jeśli zajmuje do ulga wynosi 78%)
Dla dzieci do lat 4
2.95% ulgi na bilety jednorazowe w 2 klasie
pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, IC, EC
95% ulgi na jednorazowe bilety w
autobusach zwykłych i przyspiesznych
Dla przewodnika lub opiekuna towarzyszącego w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji
3. 78% ulgi na bilety jednorazowe lub miesięczne imienne w
pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, IC, EC w 2 klasie
78% ulgi na bilety jednorazowe lub miesięczne imienne w
autobusach zwykłych, przyspieszonych i pospiesznych
Dla dzieci i młodzież dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawych w przejazdach celowych
4.78% ulgi na bilety jednorazowe w 2 klasie w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, IC, EC78% ulgi na bilety jednorazowe w autobusach zwykłych, przyspieszonych i pospiesznychDla rodziców lub opiekunów dzieci i młodzieży dotknietej inwalidztwem lub niepełnosprawnej. Obowiazuje tylko dla jednego rodzica lub opiekuna w przejazdach celowych
5.49% ulgi na bilety jednorazowe w 2 klasie pociągów osobowych; 37% ulgi na bilety jednorazowe w 2 klasie w pociągach pospiesznych i ekspresowych, IC, EC49% ulgi na bilety jednorazowe w autobusach zwykłych; 37% ulgi na bilety jednorazowe w autobusach przyspieszonych i pospiesznychDla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
6.37% ulgi na bilety jednorazowe lub imienne miesięczne w 2 klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych, IC, EC37% ulgi na bilety jednorazowe lub miesieczne imienne w autobusach zwykłych, przyspieszonych i pospiesznychDla osób niewidomych, które nie są uznaneza osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
 
Karta Parkingowa
Jeśli osoba niepełnosprawna lub jej opiekun posiada samochód, może się starać o kartę parkingową, czyli dokument umożliwiający bezpłatne parkowanie na tzw. kopertach.
Aby otrzymać kartę parkingową, należy złożyć następujące dokumenty:
1. kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (należy mieć ze sobą oryginał do potwierdzenia),
2. dowód osobisty,
3. fotografię (3,5 x 4,5 cm),
4. na miejscu wypełnia się wniosek na odpowiednim formularzu,
5. należy również uiścić opłatę skarbową w wysokości 25 zł (przy składaniu wniosku podawany jest numer konta bankowego, na które należy wpłacić kwotę)

 

 

Ulgi Podatkowe
Osoba niepełnosprawna lub utrzymująca osobę niepełnosprawną, może odliczyć niektóre wydatki od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Należą do nich m.in.
1. Wydatki na przystosowanie pomieszczeń lub pojazdów do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych potrzebnych w rehabilitacji lub czynnościach życiowych
3. Zakup leków
4. Koszty pobytu na turnusie rehabilitacyjnym oraz w sanatorium

 

 

Zasiłki
Osoba wychowująca dziecko niepełnosprawne pobierająca zasiłek pielęgnacyjny na dziecko i nie pracująca może się starać o zasiłek na dziecko niepełnosprawne w Urzędzie Miasta.


Osoba niepełnosprawna lub opiekun mogą pobierać rente socjalną wtedy gdy:
1. Inwalidztwo znaczne lub umiarkowane powstało przed 18 rokiem życia lub w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej albo wyższej, ale przed ukończeniem 25 lat
2. Inwalida nie posiada własnej wypracowanej renty z ZUS.
Osoba otrzymująca rentę socjalną będzie mogła uzyskiwać dodatkowy przychód z tytułu pracy, umów cywilnoprawnych i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, pod warunkiem ze nie przekroczy ona 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nie otrzymają jej jednak Ci, którzy pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy, emeryturę, świadczenie przedemerytalne, rentę zagraniczną albo też rentę strukturalną.


Można się starać o zasiłek okresowy i celowy specjalny na wydatki związane z niepełnosprawnością
W przypadku ubiegania się o którykolwiek zasiłek, osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc, musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej np. z ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, problemami w rodzinach wielodzietnych, klęską żywiołową lub ekologiczną.
Poza tym, aby otrzymać zasiłek, należy być w trudnej sytuacji finansowej. Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej.

 

 

Ulgi w muzeach
Do kupna ulgowych biletów do muzeów uprawnione są osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami.

 

 

Ulgi za telefon
Na podstawie Orzeczenia o Niepełnosprawności, Telekomunikacja Polska udziela rabatu w przypadku choroby narządu wzroku - z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-0 choroby narządu wzroku, lub też zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L –zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu.
Ulgi udzielane są osobom niepełnosprawnym lub ich opiekunom, jeśli osoba niepełnosprawna ukończyła 16 rok życia.

 

 

Ulgowa opłata paszportowa
Ulgowa opłata abonamentowa w wysokości 50% stawki pobierana jest od emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych bez względu na rodzaj schorzenia, a także dla współmałżonków tych osób, pozostających na ich wyłacznym utrzymaniu. Ulgowa opłata obejmuje także osoby przebywające w domach opieki społecznej, albo też w zakładach opiekuńczych, bądź też osoby korzystające ze stałych zasiłków z pomocy społecznej.

 

 

Turnusy rehabilitacyjne
O dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego niepełnosprawni mogą starać się raz na dwa lata. Wnioski składa się na 3 miesiące przed planowanym terminem wyjazdu.

 

 

Sprzęt komputerowy
Aby starać się o dofinansowanie sprzętu komputerowego dla niepełnosprawnego dziecka, należy wypełnić wniosek i złożyć go w stosownej placówce. Najlepiej jest mieć również opinię od nauczyciela prowadzącego dziecko o potrzebie tego sprzętu. Komputer finansowany jest z programu pokonywania barier w komunikacji ze środków PERON. Dofinansowania może wynosić do 70% wartości komputera.

 

 

Abonament radiowo-telewizyjny
Z opłat abonamentowych zwolnione są:
- osoby, które ukończyły 75 lat,
- osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidzka),
- inwalidzi wojskowi i wojenni,
- kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, członkowie ich rodzin po nich pozostali, niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz członkowie rodzin po nich pozostali,
- osoby, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
- osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
- osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, której przysługuje dodatek pielęgnacyjny,
- osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u