Jak oceniasz nowy serwis?

Fundacja Szansa dla Niwidomych

Fundacja Szansa dla Niewidomych zwraca się z prośbą o możliwości udziału w projekcie dedykowanym osobom z niepełnosprawnością wzroku. Projekt pod nazwą „Trampolina do kariery - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku w województwie mazowieckim" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i reintegracja społeczno-zawodowa 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: osób z niepełnosprawnością wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym zamieszkałych w woj. mazowieckim. W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub bierne zawodowo z województwa mazowieckie, w wieku powyżej 18 roku życia. Rekrutacja do projektu została zaplanowana od maja do grudnia 2018 r.

W okresie realizacji projektu: od 01.05.2018 r. do 30.04.2020 r. przewidziano następujące działania:

¡         Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników oraz opracowanie dla nich indywidualnych ścieżek reintegracji, którymi zostaną objęci;

¡         Wsparcie psychospołeczne i integracyjne Uczestników poprzez przeprowadzenie indywidualnych treningów umiejętności życiowych, treningów umiejętności miękkich, warsztatów coachingowo-wspierających oraz integracyjne działania społeczne (kino, teatr, koncerty, wystawy, etc.);

¡         Wsparcie edukacyjne w zakresie kompetencji IT poprzez przeprowadzenie warsztatów tyfloedukacyjnych z obsługi nowoczesnych urządzeń teleinformatycznych dla osób niewidomych i niedowidzących;

¡         Aktywizację zawodową i wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością poprzez doradztwo i pośrednictwo pracy, organizację kursów zawodowych i staży dla niepełnosprawnych uczestników, dopasowanych do ich potrzeb i preferencji.

¡         Projekt przewiduje także wykorzystanie specjalistycznego wyposażenia umożliwiającego udział osób niewidomych oraz słabowidzących.

Dodatkowe informacje:

¡         Szkolenia będą realizowane w salonie szkoleniowym mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Gałczyńskiego 7 (wejście od ul. Nowy Świat 48). 

¡         Pokrywamy koszty dojazdu, zakwaterowanie, wyżywienie.

¡         Oferujemy stypendia dla osób uczestniczących w kursach i stażach zawodowych.

¡         Każdy uczestnik projektu otrzyma materiały szkoleniowe oraz wybrany drobny sprzęt codziennego użytku np.: biała laska, mówiący zegarek, ciśnieniomierz, lupa optyczna itp.

 

Regulamin rekrutacji do projektu został opublikowany  na stronie internetowej: http://www.szansadlaniewidomych.org/5/111/trampolina-do-kariery-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-z-niepelnosprawnoscia-wzroku-w-wojewodztwie-mazowieckim


Źródło: AC

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2019 PCPR.info All right Reserved

stat4u