Jak oceniasz nowy serwis?

Informacja o naborze na stanowisko-Kierowca

INFORMACJA

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku

ul. Związku Walki Młodych 10

ogłasza informację o wolnym stanowisku pracy: 

kierowca samochodu osobowego do 3,5 ton - konserwator -   1 etat (3/4 i 1/4)

 

1. Wymagania niezbędne:

1)    obywatelstwo polskie,

2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3)  niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne   przestępstwa skarbowe,

4)    wykształcenie średnie zawodowe,

5)    prawo jazdy kat. B,

6)  brak przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

7)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

 

2. Wymagania dodatkowe:

1)   umiejętność komunikowania się,

2)   odpowiedzialność, samodzielność i dyspozycyjność,

3)   obowiązkowość, sumienność, punktualność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań:

1)    prowadzenie pojazdu zgodnie z przepisami ruchu drogowego,

2)    dbanie o powierzony pojazd i utrzymanie go w stałej gotowości technicznej,

3)    dbanie aby pojazd był sprawny, czysty, o estetycznym wyglądzie,

4)    wykonywanie polecenia wyjazdu zgodnie z zapotrzebowaniem i przestrzeganie planowanej godziny wyjazdu.

5)  przestrzeganie terminów obowiązkowych przeglądów technicznych.

6)   prowadzenie i rozlicznie kart drogowych.

7)  korzystanie z pojazdu służbowego zgodnie z jego przeznaczeniem

8) wykonywanie różnego rodzaju drobnych napraw sprzętu, urządzeń metalowych                  

           i drewnianych.

9) naprawianie, montowanie zamków, dorabianie kluczy, zakładanie tablic informacyjnych  itp.

10) nadzór nad właściwym funkcjonowaniem oświetlenia w tym uzupełnianie brakujących żarówek oraz świetlówek w pomieszczeniach Centrum.

 

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) kwestionariusz osobowy ( do pobrania,  kwestionariusz.pdf),

3) kserokopie świadectw pracy,

4) kserokopia prawa jazdy,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.902 ze zm.).

 

5. Forma i termin składania ofert:

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (pok. nr 104), ul. Związku Walki Młodych 10,

09-100 Płońsk, lub pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z dopiskiem: „Oferta na stanowisko kierowca - konserwator” , w terminie do 07 czerwca 2017 r. do godz. 15:00.

 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

 Kandydaci spełniający wymagania niezbędne  zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

6. Informacja o wyniku wyboru na stanowisko kierowcy

 

Informacja o wynikach wyboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.plonsk.pcpr.info oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Kwestionariusz do wypełnienia:

Kwestionariusz-kierowca.pdf


Źródło: JK

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2018 PCPR.info All right Reserved

stat4u