Jak oceniasz nowy serwis?

Klauzula Informacyjna Zespół

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania     o Niepełnosprawności w Płońsku z siedzibą przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14 ( kod pocztowy:  09-100 ),  tel.: 23 662 80 09.

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iodpcprplonsk@wp.pl, adres
09-100 Płońsk, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia wnioskowanych przez Panią/Pana spraw wynikających z kompetencji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płońsku, które zostały określone w przepisach ustawowych lub w przepisach szczególnych.

 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem  wynikającym z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płońsku.

 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w przypadku braku sprzeczności z przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania (jeżeli jest to uzasadnione), prawo wniesienia sprzeciwu (jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

 

6. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.

 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe przechowuje się przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, który wynika z przepisów prawa.


Źródło: JS

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2019 PCPR.info All right Reserved

stat4u