Jak oceniasz nowy serwis?

Nabór uczestników do Projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” – USŁUGA MIESZKALNICTWA WSPIERANEGO

Nabór uczestników do Projektu

„Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” – USŁUGA MIESZKALNICTWA WSPIERANEGO

 

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie, z siedzibą:
ul. Marianów 7, 98 – 400 Wieruszów ogłasza nabór uczestników do projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” - Usługa Mieszkalnictwa Wspieranego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

            Usługa mieszkalnictwa wspieranego daje możliwość pobytu osobom niesamodzielnym w lokalu mieszkalnym spełniającym podstawowe wymogi w zakresie warunków lokalowych, wyposażenia, dostosowanych do ich potrzeb i uwarunkowań wynikających z rodzaju schorzenia, itp. Osoby zakwalifikowane do projektu będą mogły skorzystać również  z usług wspierających pobyt osoby w mieszkaniu, tj. poradnictwa specjalistycznego, usług asystenckich i treningów - przez 5 dni w tygodniu prowadzonych przez asystentów przy wsparciu wolontariuszy. Mieszkańcy we własnym zakresie będą ponosić koszt śniadań i kolacji, a w ostatnim roku realizacji zadań ponosić będą koszty przygotowania obiadów.W czasie trwania projektu partycypować będą ponoszone koszty energii, ogrzewania, śmieci, itp. (nie dotyczy czynszu, bieżących napraw sprzętu, obiektu, itp.). Realizator gwarantuje wyposażanie pomieszczeń w meble i sprzęt, o czym mowa
w Regulamin świadczenia usługi mieszkalnictwa wspieranego przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”.

            W trakcie realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” planuje się uruchomienie mieszkań wspieranych łącznie dla co najmniej
6 osób niesamodzielnych. W jednym mieszkaniu przebywać będą nie więcej niż 3 osoby jednocześnie.

Uczestnikiem projektu może zostać pełnoletnia osoba, którazamieszkuje w powiecie wieruszowskim i jest osobą niesamodzielną, tj. taką, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga m. in. wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Osoba zainteresowana udziałem w ww. projekcie akceptuje Regulamin świadczenia usługi mieszkalnictwa wspieranego przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”

w Wieruszowieoraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”(w załączeniu do niniejszego naboru).

O kolejności zakwalifikowania do projektu i tym samym skorzystania z usługi mieszkalnictwa wspieranego decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryteria:

a)      osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi i/lub osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;

b)      osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

c)      osoby mieszkające samodzielnie lub z rodziną w bardzo trudnych warunkach lokalowych, co nie stwarza możliwości przygotowania do samodzielnego funkcjonowania,  korzystania z np. podstawowego sprzętu, AGD, urządzeń sanitarnych itp.

Pierwszeństwo przed w/w osobami mają osoby z niepełnosprawnościami
oraz osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

O wysokości ponoszonych kosztów decydować będzie wysokość potwierdzonego oświadczenia o dochodach, na podstawie czego pozostanie naliczony koszt z tytułu użytkowania lokalu ( nie dotyczy czynszu, wyposażenia, napraw, itp.).

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi mieszkalnictwa wspieranego prosimy
o zgłoszenie się:

·         w siedzibie partnera odpowiedzialnego za realizację usługi, tj. SI „KOS”
w Wieruszowie, ul. Marianów 7, 98 – 400 Wieruszów, tel.: 627841331,
e – mail: biuro@sikos.org.pl;

·         w biurze projektu, tj. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie,
ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98 – 400 Wieruszów, tel. 627831995.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2019 PCPR.info All right Reserved

stat4u