Jak oceniasz nowy serwis?

NOWA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO w POWIECIE WIERUSZOWSKIM

NOWA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

TYPU RODZINNEGO w POWIECIE WIERUSZOWSKIM

Na terenie Powiatu Wieruszowskiego począwszy od 1 sierpnia 2018r. funkcjonuje nowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego w Czastarach. To już trzecia placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, oprócz placówek w Lubczynie i Sokolnikach, której prowadzenie Powiat zlecił Fundacji „Happy Kids” z Łodzi.

Placówka przeznaczona jest dla 8 dzieci.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego jest najkorzystniejszym miejscem dla zaspokajania potrzeb emocjonalnych i rozwojowych dzieci, które z różnych względów nie mogą się wychowywać w rodzinie biologicznej. W placówce zaspokajane są potrzeby dzieci zarówno w sferze psychologicznej jak i fizjologicznej. Placówka stwarza szansę budowania emocjonalnych więzi z opiekunami, rodzeństwem, a także z rodzicami naturalnymi, wytwarzania u dzieci nawyków i zachowań prospołecznych i prozdrowotnych oraz uczenia się ważnych dla dziecka w dorosłym życiu ról rodzicielskich. Placówka przygotowuje dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczy samodzielności w życiu.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego zapewnia dzieciom:

- wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych,

- dostęp do opieki zdrowotnej,

- dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych,

- wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, środki higieny osobistej,

- zaopatrzenie w leki, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, podręczniki i przybory szkolne,

- kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5. r.ż.,

- dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,

- odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne,

- dostęp do nauki i pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych,

- udział w zajęciach wyrównawczych, pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych,

- opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka,

- pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego zapewnia dzieciom odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz wyposażenie zgodne z przepisami prawa.

Skierowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wydaje  z upoważnienia Starosty Wieruszowskiego Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w porozumieniu z Dyrektorem Domu.

Podstawą skierowania do placówki jest orzeczenie Sądu  o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczeniu dziecka w placówce. 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2019 PCPR.info All right Reserved

stat4u