Jak oceniasz nowy serwis?

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Powiat Wieruszowski realizuje z Wojewodą  Łódzkim i Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020- Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

W ramach projektu wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, którym zostanie przekazany zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy, środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne.

Zakłada się zakup 16 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem, 8 urządzeń wielofunkcyjnych, 1.360szt. maseczek, 6.800szt. rękawiczek, 219 litrów płynu do dezynfekcji. Zakupiony  w ramach projektu sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony między innymi do  zdalnej nauki, poszerzania wiedzy, wyrównywania braków szkolnych. Ponadto w ramach projektu planuje się zakup wyposażenia miejsca kwarantanny.

Wartość dofinansowania : 77.805,00 zł.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u