Jak oceniasz nowy serwis?

Trauma u dzieci w pieczy zastępczej

Rodziny zastępcze i domy dziecka to wyjątkowe miejsca. Trafiające do nich dzieci i młodzież otrzymują bezpieczne miejsce, wsparcie oraz szansę na rozwój i przygotowanie do samodzielnego życia. Szansy tej, z różnych względów, nie dostali w swoich rodzinnych domach.  

               Rodzice zastępczy, wychowawcy oraz wspierający ich koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pedagodzy, psychologowie i terapeuci cały czas podnoszą swoje umiejętności w pracy z dziećmi. Cały czas uczą się też, jak rozpoznawać różne problemy, mogące się pojawiać u dzieci, które trafiły do rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

               By wesprzeć wszystkich pomagających dzieciom i młodzieży w pieczy zastępczej Stowarzyszenie „DZIECKO” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przygotowały szkolenie „Praca z dzieckiem w pieczy zastępczej”. Jego uczestnicy dowiedzą się, jaki jest wpływ traumatycznych doświadczeń życiowych na rozwój dzieci i młodzieży trafiających do pieczy zastępczej, w tym jakie jest ryzyko pojawienia się zaburzeń osobowości. Dowiedzą się też, m.in. na co zwracać uwagę, będąc z dziećmi, jak rozpoznawać zagrożenia, jak im zapobiegać, jak wspierać młodych ludzi.

               Szkolenie w formie webinarium oraz sesji pytań i odpowiedzi poprowadzi Franciszek Małecki-Trzaskoś, neuropsycholog, antropolog, psychopatolog z Instytutu Badań i Analiz Działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego. Jest on autorem kampanii społecznej „Nasze dzieci w sieci”. Jako wychowanek domu dziecka zwraca szczególną uwagę na wspieranie młodych ludzi.

Szkolenie odbędzie się w ramach programu projektu „Pomagając rodzinie - pomagamy dzieciom”. Jego celem jest wspieranie rozwoju i funkcjonowania rodzicielstwa zastępczego oraz wzmacnianie i poszerzanie wiedzy i kompetencji rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu gostyńskiego. Projekt ten został nagrodzony w otwartym konkursie Powiatu Gostyńskiego „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w szczególności poprzez prowadzenie i promocję rodzicielstwa zastępczego w celu pozyskiwania nowych rodzin zastępczych”. Dzięki termu projekt uzyskał grant z Powiatu Gostyńskiego. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO” oraz przy wsparciu PCPR w Gostyniu.

 

Zostań rodziną zastępczą!

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Nie każde jednak ma taką szansę!

Jeśli rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, wówczas dziecku zapewnia się czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną. Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej. Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi podjąć się tego zadania. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, wspierane przez Stowarzyszenie „DZIECKO”, prowadzi nabór kandydatów na rodziców zastępczych. Ty też możesz zostać rodziną zastępczą dla dzieci, które marzą, by dorastać w kochającej i bezpiecznej rodzinie!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, wspierane przez Stowarzyszenie „DZIECKO”, prowadzi nabór kandydatów na rodziców zastępczych, którzy gotowi są podjąć opiekę nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi. Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udział w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez trenerów rodzin zastępczych, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi, uzyskają informacje o prawnych regulacjach dotyczących pieczy zastępczej, pogłębią wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka, zwiększą umiejętności opiekuńcze i wychowawcze oraz umiejętności rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji. Odbędą też praktyki w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka oraz poznają inne rodziny zastępcze.

 

Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci oraz na temat szkolenia udzielają pracownicy PCPR w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: P. Lucyna Nowak, P. Julita Krzyżyńska w siedzibie PCPR (ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń) lub pod numerem telefonu 65-572-75-28 i 603-533-381 w poniedziałki od 800 do 1600, w środy od 800 do 1800, we wtorki, czwartki i piątki od 700 do 1500

 

Rodzina zastępcza to czasowa forma pomocy dziecku, którego rodzice biologiczni z różnych powodów nie są w stanie zapewnić należytej opieki. Aby zostać rodzicem zastępczym trzeba chcieć pracować z dziećmi, pomagać im, być otwartym na ich potrzeby, a przede wszystkim trzeba rozumieć dziecko i budować z nim więź. Dodatkowo należy spełniać określone przepisami warunki ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

Art. 42. 1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1)   dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2)   nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3)   wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4)   nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5)   są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a)  zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz

b)  opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa wskazanego przez PCPR – ORPZ w Gostyniu;

6)   przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7)   zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a)  rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b)  właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c)  wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

2. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

3. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

Dzieciństwo trwa krótko, dzieci nie mogą czekać.
Pomóżmy stworzyć im normalne dzieciństwo!


Źródło: PCPrR

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u