Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Zasiłek okresowy

Jest to świadczenie fakultatywne (nieobowiązkowe) przyznawane na mocy art. 31 ust.1 ustawy o pomocy społecznej osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny, a dochody oraz posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności ze względu na:

  • długotrwałą chorobę, 
  • niepełnosprawność, 
  • brak możliwości zatrudnienia, 
  • brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie, na której ciążył obowiązek alimentacyjny, 
  • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.


Okres, na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Jego wysokość ustala się do wysokości stanowiącej różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej osoby lub rodziny, nie niższej jednak niż 19 zł na rodzinę. 

 

 

  Kategoria Kwota w zł
od 1.06.2002* od 1.06.2003**  
Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej:   
- na osobę samotnie gospodarującą 461 zł 461 zł
- na pierwszą osobę w rodzinie 418 zł 418 zł
- na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat 294 zł 294 zł
- na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat 210 zł 210 zł
Zasiłek stały 418 zł 418 zł
Renta socjalna 418 zł 418 zł
Minimalna wysokość zasiłku okresowego 19 zł 19 zł
Minimalna wysokość zasiłku stałego wyrównawczego 19 zł 19 zł
Minimalna wysokość macierzyńskiego zasiłku okresowego 52 zł 52 zł
Macierzyński zasiłek jednorazowy 201 zł 201 zł
Wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 ha przeliczeniowego 210 zł 210 zł
Kwota stanowiąca podstawę ustalania pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego oraz pomocy pieniężnej na usamodzielnienie lub kontynuowanie nauki dla osób opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1.621 zł. 1.621 zł.
Kwoty świadczeń pieniężnych na utrzymanie przysługujące uchodźcom od 420
do 1200 zł
od 420
do 1200 zł

 

 

** Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2003 r.(M.P. Nr 21, poz. 326).
* Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2002 r. (M.P. Nr 19, poz. 338)
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2001 r. (M.P. Nr 27, poz. 447).


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u