Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Zasiłki celowe

ZASIŁEK CELOWY

Świadczenie fakultatywne, przyznawane na mocy art. 32 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności:
• na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, opału, odzieży, pobytu dziecka w żłobku lub w przedszkolu, a także kosztów pogrzebu,
• osobie i rodzinie , które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego,
• osobie i rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Zasiłek celowy przyznawany jest niezależnie od dochodów i może nie podlegać zwrotowi. Może być przyznany w formie biletu kredytowanego. Bilet kredytowany jest zasiłkiem celowym dla osób i rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego lub w wyniku klęski żywiołowej, lub ekologicznej. Może być przyznany niezależnie od dochodu i nie może podlegać zwrotowi.


SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY


Świadczenie fakultatywne przysługujące na mocy art. 31a ustawy o pomocy społecznej w uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie niespełniającej kryterium dochodowego. Jego wysokość nie może być wyższa niż 100 % kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.


ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

Świadczenie mogące być przyznane na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłek ten może być przyznany niezależnie od dochodu i może podlegać zwrotowi.
W 2000 roku tą formą pomocy objęto 70 osób. Średnio każda z nich otrzymała 722,1 zł. Wydatki z budżetu państwa na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej wyniosły w 2000 roku 50 550 zł.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u